کرم دور چشم Tripeptide

466,000 تومان

افزایش گردش خون، کاهش تیرگی و پف دور چشم با کمک کافئین کپسوله و گیاه جینسینگ
تحریـک سـنتز کالژن، افزایـش خاصیـت ارتجاعـی پوسـت و کاهـش عالئـم پیـری زودرس به کمـک پالمیتوئیل
تریپپتایـد-1
جلوگیری از ایجاد میلیا، تجمع چربی و افزایش استحکام پوست به کمک کافئین کپسوله شده
کاهــش چیــن، چــروک و خطــوط ریــز دور چشــم، افزایــش رطوبــت و کاهــش خشــکی پوســت بــه کمــک
ویتامیــن A ,E
تغذیه کننده، جوان ساز پوست دور چشم و آنتی رادیکال با کمک عصاره گیاه جینسینگ
کاهش التهاب و قرمزی به کمک عصاره گیاه اکیناسه
محافظــت از پوســت در برابــر اثــرات مضــر نــور خورشــید، آلودگــی محیطــی و رادیکالهــای آزاد بــه کمــک
ویتامینهــا و مــواد آنتیاکســیدان
ضد چروک و آبرسان عمیق
کاهش و کنترل پف
کمک به درمان و کاهش تیرگی )کبودی(
مناسب خانمها و آقایان
مناسب برای زیر ساز آرایش دور چشم
فاقد مواد مضر پارابن و روغنهای معدنی

اینها را به تازگی دیده اید

دیدن همه