کرم ضد آفتاب، مناسب پوست خشک (بژ روشن)

دسته : تگ ها ,

⦁ محافظت از پوست در برابر اشعه های مضر UVA و UVB

⦁ جلوگیری از ایجاد التهاب، سوختگی و پیری زودرس ناشی از آفتاب

⦁ کاهش خشکی و نرم کننده پوست

⦁ دارای فرمولاسیون سبک با پوشش دهی یکنواخت

⦁ فاقد چربی و مات کننده پوست

⦁ جذب سریع ، بدون ایجاد چربی اضافی بر روی پوست

⦁ بسیار مناسب برای زیر ساز آرایش

⦁ مناسب پوست های خشک، معمولی و حساس

⦁ مناسب خانم ها و آقایان

⦁ در دو رنگ بژ طبیعی و بژ روشن

⦁ حجم محصول :40 میلی لیتر

250,000 تومان

نحوه مصرف

میــزان مناســبی از کــرم را نیــم ســاعت قبــل از قــرار گرفتــن
در معــرض آفتـاب بـر روی پوســت پخـش کنیـد و بعـد از دو
ســاعت تجدیــد کنیــد.

ترکیبات

آب دیونیزه، اتیل هگزیل متوکسی سینامات، تیتانیوم دی اکسید،
ســوربیتان مــو نــو اولئــات، اوکتوکریلــن آووبنزن،اوســرین، زینــک
سـولفات، دایمتیکـون 100 ،سـی 12-15 الکیـل بنـزوات، گلیسـیرین
دی اتیــل آمینــو هیدروکســی، هگزیــل بنزوات،مخلوط)فنوکســی
اتانــول واتیــل هگزیــل گلیســیرین(، مخلوط)اوکتودودکانــول،
اوکتیـل دودسـیل زایلوسـاید پـی ای جـی-30 دی پلـی هیدروکسـی
اســتئارات(، اکســید آهــن زرد، آلکیــل ســیالن اکســید آهــن قرمــز،
آلکیـل سـیالن، اکسـید آهـن سـیاه، آلکیـل سـیالن، روغـن درخـت
چـای.

اینها را به تازگی دیده اید

دیدن همه