کرم ضد آفتاب، مناسب پوست چرب (بژ طبیعی)

دسته : تگ ها ,

محافظت از پوست در برابر اشعههای مضر UVA و UVB
کنترل چربی، جلوگیری ازایجاد التهاب، سوختگی و پیری زودرس ناشی از آفتاب
فاقد چربی و ماتکننده پوست
دارای فرموالسیون سبک با پوششدهی یکنواخت
جذب سریع، بدون ایجاد چربی اضافی بر روی پوست
بسیار مناسب برای زیر ساز آرایش
مناسب پوستهای مختلط، چرب و مستعد آکنه
مناسب خانمها و آقایان
در دو رنگ بژ طبیعی و بژ روشن

250,000 تومان

نحوه مصرف

میــزان مناســبی از کــرم را نیــم ســاعت قبــل از قــرار گرفتــن
در معــرض آفتـاب بـر روی پوســت پخـش کنیـد و بعـد از دو
ســاعت تجدیــد کنیــد.

ترکیبات

آب دیونیزه، اتیل هگزیل متوکسی سینامات، تیتانیوم دی اکسید،
ســوربیتان مــو نــو اولئــات، اوکتوکریلــن آووبنزن،اوســرین، زینــک
سـولفات، دایمتیکـون 100 ،سـی 12-15 الکیـل بنـزوات، گلیسـیرین
دی اتیــل آمینــو هیدروکســی، هگزیــل بنزوات،مخلوط)فنوکســی
اتانــول واتیــل هگزیــل گلیســیرین(، مخلوط)اوکتودودکانــول،
اوکتیـل دودسـیل زایلوسـاید پـی ای جـی-30 دی پلـی هیدروکسـی
اســتئارات(، اکســید آهــن زرد، آلکیــل ســیالن اکســید آهــن قرمــز،
آلکیـل سـیالن، اکسـید آهـن سـیاه، آلکیـل سـیالن، روغـن درخـت
چـای.

اینها را به تازگی دیده اید

دیدن همه