کرم رفع لک و تیرگی مناسب پوست خشک و معمولی

• کنترل سنتز ملانین، مهار آنزیم تیروزیناز به کمک آلفا آربوتین

• کمک به بهبود ملاسما، کاهش کک و مک به کمک بوتیل رزورسینول و گلوتاتیون

• روشن کننده، کمک به یکنواخت شدن رنگ پوست به کمک ویتامین C-E

• آبرسان، کاهش چروک های پوستی به کمک عصاره سبوس برنج، روغن هسته انگور و جوجوبا

• برطرف کننده لک های تیره ناشی از اگزما یا هایپرپیگمانتاسیون، تغییرات هورمونی، بارداری، ژنتیک، اشعه خورشید و بیماری های کبدی

• افزایش نفوذپذیری با فناوری لیپوزومال

• دارای بافت سبک و جذب بالا

• مناسب برای خانم ها و آقایان

• فاقد هیدروکینون، پارابن و سیلیکون

• حجم: 30 میلی لیتر

250,000 تومان

نحوه مصرف

صبـح و شـب میـزان مناسـبی از کـرم را بـر روی پوسـت تمیـز
پخـش کنیـد و بـه آرامـی ماسـاژ دهیـد تـا کامـا جـذب گـردد.

ترکیبات

آب دیونیــزه، آراشــیدیل الــکل، بهنیــل الــکل، آراشــیدیل
گلوکزایــد، پروپیلــن گالیکــول، ایزوپروپیــل میریســتات،
روغــن هســته انگــور، هیدروکســی اتیــل آکریــات، ســدیم
آکریلوئیـل دی متیـل تائـورات کوپلیمـر، لسـیتین، آربوتیـن،
لینولنیــک اســید، لینولئیــک اســید، توکوفریــل اســتات،
اســکوربیل پالمیتــات، گلوتاتیــون، روغــن جوجوبــا، روغــن
آفتابگـردان، سـتئاریل الـکل ،4-بوتیـل رزورسـینول، فنوکسـی
اتانــول و اتیــل هگزیــل گلیســیرین، اســانس مجــاز آرایشــی
و بهداشــتی، اتیلــن دی امیــن تتــرا اســتیک اســید، بوتیــل
هیدروکســی تولوئــن، ســدیم متــا بیســولفیت

اینها را به تازگی دیده اید

دیدن همه