کرم دست و کوتیکول ناخن

کرم مرطوب کننده و مغذی پوست دست و کوتیکول ناخن وُچه

⦁ تقویت ناخن های ضعیف و شکننده و محافظت از کوتیکول ناخن به کمک پروتئین هیدرولیز شده کراتین

⦁ آبرسانی و افزایش سنتز کلاژن در تمامی لایه های پوست به کمک کراتین و روغن بائوباب

⦁ ترمیم کننده آسیب، ترک و کاهش احساس کشیدگی پوست به کمک روغن بائوباب و شی باتر

⦁ کاهش التهابات، قرمزی و تسکین پوست آسیب دیده به کمک گل ساعتی و آلانتوئین

⦁ کاهش خشکی و لک های تیره پوست های کدر وخسته به کمک روغن مارولا

⦁ جلوگیری از پیری زودرس و کاهش آثار پیری

⦁ کاهش ترک و تیرگی کوتیکول، افزایش زیبایی و درخشندگی ناخن ها

⦁ مناسب برای بعد از مانیکور جهت ترمیم و جلوگیری از عفونت کوتیکول

⦁ ایجاد پوستی نرم، صاف و لطیف با جذب سریع و رطوبت دهی بادوام

⦁ کاهش التهابات پوستی در اثر برخورد با مواد شوینده و شیمیایی

⦁ محافظت از پوست در برابر اثرات مضر نورخورشید، آلودگی محیطی و رادیکال های آزاد

⦁ فاقد مواد مضر سیلیکون، پارابن و روغن های معدنی

150,000 تومان

نحوه مصرف

بــه میــزان کافــی از کــرم را بــر روی پوســت دســت و ناخــن
پخـش کنیـد و ماسـاژ مالیـم دهیـد تـا بـه خوبـی جـذب گـردد.
در طـول شـبانه روز پـس از هـر بـار شستشـو کـرم را تمدیـد
کنیـد.

ترکیبات

آب دیونیــزه، ســتئاریل الــکل، ایزوپروپیــل میریســتات،
روغـن مـاروال، پروپلیـن گالیکـول، گلیسـرول مونواسـتئارات،
کاپریلیــک کاپریــک تــری گلیســرید، روغــن هســته انگــور،
پروتئیــن هیدرولیــز شــده کراتیــن، ســتئارت-20 ،شــی باتــر،
گلیســیرین، فنوکســی اتانــول، اتیــل هگزیــل گلیســیرین،
اســید اســتئاریک، روغــن بائوبــاب، دکســپانتنول، نیاســین
آمیــد، عصــاره گل ســاعتی، اســانس مجــاز آرایشــی و
بهداشــتی، آالنتوئیــن، ا.د.ت.ا.

اینها را به تازگی دیده اید

دیدن همه