ژل شستشوی بانوان

• تنظیم pH ناحیه ژنیتال وجلوگیری از ایجاد عفونت به کمک لاکتیک اسید

• ضد التهاب و قابض به کمک عصاره زیره سیاه اروپایی و انار

• روشن کننده، آبرسان و جلوگیری از خشکی به کمک عصاره سویا و ویتامین B5

• کاهش سوزش، خارش، التهاب و بوی نامطبوع ناحیه ژنیتال به کمک عصاره رازک

• ضد قارچ و باکتری به کمک کلیمبازول، عصاره بید علفی و آویشن

• موثر درکاهش افتادگی پوست

• مناسب برای بانوان و دوشیزگان

• فاقد الکل، پارابن و مواد صابونی

• حجم: 125 میلی لیتر

95,000 تومان

نحوه مصرف

ابتـدا ناحیـه ژنیتـال را مرطـوب و میـزان مناسـبی از ژل را بـر
روی آن پخـش کنیـد و پـس از یـک دقیقـه آبکشـی و خشـک
نماییـد.

ترکیبات

ســدیم لوریــل اتــر ســولفات، کوکامیدوپروپیــل بتائیــن،
دســیل گلوکزایــد، گلیســیرین، پروپیلــن گالیکــول کوکامیــد
دی اتانـول آمیـن، پـی ای جـی 150اسـتئارات، دکسـپانتنول،
عصــاره انــار، عصــاره ســویا، عصــاره آویشــن، عصــاره بیــد
علفــی، عصــاره زیــره ســیاه، عصــاره بابونــه، عصــاره رازک،
ایزوتیازولینــون و کلرومتیــل ایزوتیازولینــون، کلیمبــازول،
آالنتوئیــن، نیاســین امیــد، اســید الکتیــک، آب دیونیــزه.

اینها را به تازگی دیده اید

دیدن همه