ژل رفع لک و تیرگی مناسب پوست چرب و مستعد آکنه

روشن کننده و ضد لک

⦁ کنترل سنتز ملانین، مهار آنزیم تیروزیناز، کمک به یکنواخت شدن رنگ پوست به کمک بوتیل رزورسینول

⦁ کنترل ترشح چربی، کاهش لک های ناشی از آکنه، کمک به بهبود ملاسما به کمک پتاسیم آزلویل دی گلیسینات، عصاره سبوس برنج و سویا

⦁ کاهش منافذ باز، حذف چربی اضافی پوست و آبرسان به کمک عصاره بابونه و سویا

⦁ برطرف کننده لک های تیره ناشی از اگزما یا هایپرپیگمانتاسیون، تغییرات هورمونی، بارداری، ژنتیک، اشعه خورشید و بیماری های کبدی

⦁ دارای بافت بسیار سبک با جذب بالا

⦁ مناسب برای خانم ها و آقایان

⦁ فاقد هیدروکینون، پارابن و روغن های معدنی

⦁ حجم محصول: 30 میلی لیتر

250,000 تومان

نوع

ژل

نحوه مصرف

صبـح و شـب میـزان مناسـبی از ژل را بـر روی پوسـت تمیـز
پخـش کنیـد و بـه آرامـی ماسـاژ دهیـد تـا کامـا جـذب گـردد.

ترکیبات

آب دییونیزه، ایزو پروپیل میریسـتات، گلیسـیریل استئارات،
پـی ای جـی- 100 اسـتئارات، پروپیلـن گالیـول، اسـتئارات- 20
پتاســیم آزلویــل دی گلیســینات، دایمتیکــون-100 ،روغــن
هسـته انگور، هیدروکسـی اتیل آکریالت ، سـدیم آکریلوئیل
دی متیــل تائــورات کوپلیمــر، پلــی اکریــات کــراس پلیمــر،
4-بوتیـل رزورسـینول، عصـاره سـبوس برنـج، عصـاره بابونـه،
عصـاره سـویا، فنوکسـی اتانـول و اتیـل هگزیـل گلیسـیرین،
توکوفریــل اســتات، اســانس مجــاز آرایشــی و بهداشــتی،
اتیلــن دی امیــن تتــرا اســتیک اســید، بوتیــل هیدروکســی
تولوئــن، ســدیم متــا بــی ســولفیت.

اینها را به تازگی دیده اید

دیدن همه