میسلار واتر مسافرتی مناسب پوست خشک و معمولی 100میلی‌لیتر

دسته : تگ :

پاک کننده مالیم آرایش صورت، چشم و لب با استفاده از تکنولوژی میسالر واتر
آبرسان، التیام بخش و شاداب کننده پوست به کمک عصاره گل رز و آلوئه ورا
دارای pH سازگار با پوست
مناسب استفاده روزانه
مناسب پوستهای خشک، معمولی و حساس
مناسب خانمها و آقایان
فاقد پارابن، الکل و عطر
بدون نیاز به آبکشی

76,000 تومان

نحوه مصرف

بــه میــزان کافــی ازمحلــول را روی پــد یــا پنبــه ریختــه و بــه
آرامـی آرایـش و سـایر آلودگیهـای محیطـی را از روی پوسـت
خـود پـاک کنیـد.

حجم محصول: 100 میلیلیتر

ترکیبات

آب دیونیــزه، گليســيرين، پروپیلــن گاليكــول، متیــل
گلوسـت20 ،سـدیم لوریـل سـارکوزینات، سـدیم کوکـو آمفـو
اسـتات، لوریـل گلوکوزایـد، سـدیم متیـل کوکوئیـل تائـورات،
سـی 12-13 آلکیـل الکتـات، دی سـدیم کوکوئیـل گلوتامـات،
فنوکســی اتانــول و اتیــل هگزیــل گلیســیرین، عصــاره آلوئــه
ورا، عصــاره گل رز دانمارکــی، پلــی ســوربات 20 ،ادتــا. رنــگ
مجــاز آرایشــی بهداشــتی 14720 C

اینها را به تازگی دیده اید

دیدن همه