محلول پاک کننده آرایش دوفاز

دسته : تگ :

پاک کننده مواد آرایشی ضدآب و آرایش غلیظ
بدون ایجاد حساسیت به کمک عصاره آلوئهورا و گل رزهیپ
آبرسان، التیام بخش و شاداب کننده پوست به کمک عصاره گل رزهیپ و ویتامین B5
پاککننده مالیم بدون ایجاد کشیدگی، چسبندگی و چربی اضافی بر روی پوست
سازگار با پوست حساس اطراف چشم و لب
دارای pH سازگار با پوست
مناسب انواع پوست و استفاده روزانه
مناسب خانمها و آقایان
فاقد پارابن، الکل و عطر
بدون نیاز به آبکشی

118,000 تومان

نحوه مصرف

قبـل از اسـتفاده ، بطـری حـاوی محلـول را کامـلا تـکان دهیـد
و میـزان کافـی از محلـول را بـر روی پـد یـا پنبـه ریختـه و بـه
آرامـی آرایـش و سـایر آلودگیهـای محیطـی را از روی پوسـت
خـود پـاک کنیـد.

حجم محصول: 100 میلیلیتر

ترکیبات

آب ديونيــزه، سیکلوپنتاسیلوکســان، آلــکان ســی 28 -21 ،
پروپیلــن گليكــول، کاپریلیــک کاپریــک تــری گلیســیرید،
ایزوپروپیـل میریسـتات، سـدیم کلرایـد، گليسـيرين، عصـاره
آلوئـه ورا، عصـاره گل رزهیـپ، فنوکسـی اتانـول و کاپریلیـل
گالیکــول، کاپریلیــل کاپریــل گلوکزایــد، فنوکســی اتانــول و
اتیـل هگزیـل گلیسـیرین، ادتـا، رنـگ سبزآرایشـی و بهداشـتی
کــد 61565.

اینها را به تازگی دیده اید

دیدن همه