لوسیون مرطوب‌کننده و روشن‌کننده بدن

لوسیون روشن کننده بدن
مناسب کشاله ران و زیربغل
کنترل سنتز مالنین و مهار آنزیم تیروزیناز به کمک بوتیل رزورسینول و عصاره کاموکامو
روشن کننده و کمک به یکنواخت شدن رنگ پوست با عصاره گل سوسن سفید و شیرین بیان
آبرسان، ایجاد پوستی شفاف و لطیف به کمک عصاره گل مینا چمنی، ویتامین E و روغن هسته انگور
کاهش تیرگی و خشکی کشاله ران، زیر بغل، گردن، آرنج و زانو با اثر روشنکنندگی
برطــرف کننــده لکهــای تیــره ناشــی از اگزمــا یاهایپرپیگمانتاســیون، تغییــرات هورمونــی، بــارداری، ژنتیــک،
اشــعه خورشــید و بیماریهــای کبــدی
دارای بافت سبک با جذب باال
مناسب برای خانمها و آقایان
فاقد هیدروکینون، پارابن و سیلیکون

 

175,000 تومان

نحوه مصرف

صبــح و شــب میــزان مناســبی از لوســیون را بــر روی پوســت
تمیــز پخــش کنیــد و بــه آرامــی ماســاژ دهیــد تــا کامــا جــذب
گــردد.

حجم محصول: 75 میلیلیتر و به صورت لوسیون می باشد.
هشدارها: از تماس لوسیون با زخم باز و چشم ها خودداری شود. در جای خشک، خنک و دور از دسترس اطفال و نور
مستقیم خورشید نگهداری شود.

ترکیبات

پلــی اکریــل آمیــد و ســی13-14 ایزوپارافیــن و لــورت7 ،
پروپیلــن گالیــول، گلیســیرین اســتئارات، پــی ای جــی 100
اســتئارات، ایزوپروپیــل میریســتات، اســتئارات20 ،روغــن
هسـته انگـور، بوتیـل رزورسـینول، بوتیلـن گالیکـول، عصـاره
گل مینــا چمنــی، عصــاره گل سوســن ســفید، عصــاره ریشــه
شــیرین بیــان، عصــاره دانــه کامــو کامــو، فنوکســی اتانــول و
اتیـل هگزیـل گلیسـیرین، توکوفریـل اسـتات، اسـانس مجـاز
آرایشــی و بهداشــتی، اتیلــن دی امیــن تتــرا اســتیک اســید،
بوتیــل هیدروکســی تولوئــن، ســدیم متــا بــی ســولفیت، آب
دیونیــزه

اینها را به تازگی دیده اید

دیدن همه