لوسیون روشن کننده بدن

• کنترل سنتز ملانین، مهار آنزیم تیروزیناز به کمک بوتیل رزورسینول و عصاره کاموکامو

• روشن کننده، کمک به یکنواخت شدن رنگ پوست به کمک عصاره گل سوسن سفید و شیرین بیان

• آبرسان، ایجاد پوستی شفاف و لطیف به کمک عصاره گل مینا چمنی، ویتامین E و روغن هسته انگور

• کاهش تیرگی و خشکی کشاله ران، زیر بغل، گردن، آرنج و زانو با اثر روشن کنندگی

• برطرف کننده لک های تیره ناشی از اگزما یا هایپرپیگمانتاسیون، تغییرات هورمونی، بارداری، ژنتیک، اشعه خورشید و بیماری های کبدی

• دارای بافت سبک با جذب بالا

• مناسب برای خانم ها و آقایان

• فاقد هیدروکینون، پارابن و سیلیکون

• حجم: 75 میلی لیتر

175,000 تومان

نحوه مصرف

صبــح و شــب میــزان مناســبی از لوســیون را بــر روی پوســت
تمیــز پخــش کنیــد و بــه آرامــی ماســاژ دهیــد تــا کامــا جــذب
گــردد

ترکیبات

پلــی اکریــل آمیــد و ســی13-14 ایزوپارافیــن و لــورت7 ،
پروپیلــن گالیــول، گلیســیرین اســتئارات، پــی ای جــی 100
اســتئارات، ایزوپروپیــل میریســتات، اســتئارات20 ،روغــن
هسـته انگـور، بوتیـل رزورسـینول، بوتیلـن گالیکـول، عصـاره
گل مینــا چمنــی، عصــاره گل سوســن ســفید، عصــاره ریشــه
شــیرین بیــان، عصــاره دانــه کامــو کامــو، فنوکســی اتانــول و
اتیـل هگزیـل گلیسـیرین، توکوفریـل اسـتات، اسـانس مجـاز
آرایشــی و بهداشــتی، اتیلــن دی امیــن تتــرا اســتیک اســید،
بوتیــل هیدروکســی تولوئــن، ســدیم متــا بــی ســولفیت، آب
دیونیــزه

اینها را به تازگی دیده اید

دیدن همه