فوم شست و شوی صورت مناسب پوستهای خشک و معمولی

⦁ شستشو ملایم بدون ایجاد خشکی و احساس کشیدگی در پوست به کمک گل ختمی

⦁ افزایش شفافیت، نرمی و لطافت پوست به کمک روغن رز هیپ و گیاه بابونه

⦁ کاهش التهاب و افزایش رطوبت پوست به کمک عصاره آلوئه ورا و عسل

⦁ نرم کننده،کاهش خارش، قرمزی و منافذ باز پوست به کمک بابونه و ویتامین B5

⦁ حفظ رطوبت و چربی طبیعی پوست با حذف سولفات

⦁ آبرسان، پاک کننده منافذ از چربی و آلودگی های محیطی

⦁ مناسب برای پوست حساس دور چشم

⦁ مناسب برای شستشو آرایش و استفاده روزانه

⦁ دارایpH سازگار با پوست صورت

⦁ مناسب برای خانم ها و آقایان

⦁ فاقد سولفات، پارابن و مواد صابونی

150,000 تومان

نحوه مصرف

میــزان مناســبی از کــرم را نیــم ســاعت قبــل از قــرار گرفتــن
در معــرض آفتـاب بـر روی پوســت پخـش کنیـد و بعـد از دو
ســاعت تجدیــد کنیــد.

ترکیبات

آب دیونیــزه، اتیــل هگزیــل متوکســی ســینامات، اوســرین،
اوکتوکریلــن، آووبنــزن، ســوربیتان مونــو اولئــات، زینــک ســولفات،
گلیســیرین، تیتانیــوم دی اکســید، دایمتیکــون 100 ،ســی 12-15
الکیــل بنــزوات، دی اتیــل آمینــو هیدروکســی هگزیــل بنــزوات،
مخلوط)اوکتودودکانـول، اوکتیـل دودسـیل زایلوسـاید پـی ای جـی-
30 دی 13پلـی هیدروکسـی اسـتئارات(، مخلـوط )فنوکسـی اتانـول
واتیــل هگزیــل گلیســیرین(، اکســید آهــن زرد و آلکیــل ســیالن،
اکســید آهــن قرمــز و آلکیــل ســیالن، اکســید آهــن ســیاه آلکیــل
ســیالن، روغــن درخــت چــای.

اینها را به تازگی دیده اید

دیدن همه