شامپو موهای کاشته شده

⦁ دارای فرمولاسبون اختصاصی و ملایم جهت کاهش عوارض جانبی کاشت و افزایش رشد موهای کاشته شده

⦁ کنترل و کاهش چربی کف سر به کمک روغن درخت چای

⦁ بهبود و ترمیم زخم ها به کمک ویتامین C

⦁ آنتی باکتریال، کاهش ریسک ابتلا به عفونت به کمک گیاه آب بشقابی

⦁ کاهش سوزش، خارش، قرمزی و التهاب پوست سر به کمک آلانتوئین

⦁ ضد قارچ و باکتری و نرم کننده به کمک گیاه باباآدم

⦁ تقویت فولیکول مو و افزایش رشد موهای کاشته شده به کمک ویتامین های بیوتین A-B5 و روغن آرگان

⦁ قابل استفاده بر روی زخم های باز

⦁ ریسک ناشی از ایجاد فشار یا کشیدگی موهای تازه کاشته شده به دلیل فوم بودن محصول

⦁ کمک به درمان بیماری‌های التهابی پوست سر

⦁ مناسب برای انواع روش‌های کاشت مو، مزوتراپی و PRP

⦁ مناسب برای نواحی سر، ریش، سبیل و ابرو

⦁ بدون مواد مضر سیلیکون، دایمتیکون، گلوتن، پروپیلن گلیکول، پارابن

230,000 تومان

نحوه مصرف

بـه میـزان کافـی از شـامپو را بـر روی کـف سـر اسـتفاده کنیـد
و بعـد از 3 الـی 5 دقیقـه آبکشـی نماییـد.
پـس از اولیـن شستشـو سـر بـه مـدت 6 مـاه مصـرف گـردد،
سـپس شـامپو ضـد ریـزش جایگزیـن آن گـردد.
بــرای اثــر بخشــی بیشــتر همــراه بــا شــامپو، تونیــک ضــد
ریــزش سیســتئین B6 وچــه مصــرف گــردد.

ترکیبات

ســدیم لــورت ســولفات، کوکامیــد پروپیــل بتائیــن، دســیل
گلوکوزیـد، کلریـد سـدیم، گلیسـیرین، کوکامیـد، دی اتانـول
آمیـن، پلـی سـوربات 20 ،پلـی کواترنیـوم-7 ،پـی ای جـی -7
گلیســیریل کوکــوات، آالنتوئیــن، عصــاره گیــاه آب بشــقابی،
عصــاره گیــاه مریــم گلــی، عصــاره آلوئــه ورا، اســکوربیک
اســید، عصــاره بــرگ درخــت چــای، عصــاره ریشــه گیــاه بابــا
آدم، فنوکســی اتانــول، روغــن آرگان، ویتامیــن آ، توکوفریــل
اســتات، دی ســدیم اتیلــن دی آمیــن تتــرا اســتیک اســید،
اسـید سـیتریک، اسـانس، بیوتیـن، پانتنـول، سـدیم بنـزوات،
آب دیونیــزه.

اینها را به تازگی دیده اید

دیدن همه