شامپو موهای اکستنشن شده

⦁ دارای فرمولاسیون اختصاصی مناسب انواع روش های اکستنشن با موهای طبیعی و مصنوعی

⦁ افزایش دوام چسب ها و جلوگیری از جدا شدن موهای اضافه شده با حذف سیلیکون

⦁ کاهش خارش و التهاب کف سر، ضد قارچ و باکتری به کمک آلانتوئین

⦁ کمک به حفظ رنگ و کیفیت موهای اضافه شده با حذف سولفات

⦁ آبرسانی و نرم کنندگی عمیق موها به کمک عصاره آلوئه ورا و ویتامین E

⦁ تقویت و استحکام ریشه موها به کمک بیوتین، ویتامین B5-A و گیاه باباآدم

⦁ کاهش مشکلاتی نظیر ریزش شکنندگی، وز شدن، موخوره و کدر شدن موها نرم کننده و افزایش شانه پذیری موها

⦁ ، افزایش درخشندگی وحالت پذیری موها

⦁ محافظت و افزایش استحکام بافت مو

⦁ تامین سلامت و زیبایی موها در دراز مدت

⦁ بدون مواد مضر سولفات، پارابن ، سیلیکون، گلوتن، پروپیلن گلیکول، دایمتیکون، نمک و مواد حجم دهنده

هشدارها:

در جای خشک، خنک و دور از دسترس اطفال و نور مستقیم خورشید نگهداری شود.

130,000 تومان

نحوه مصرف

بـه میـزان کافـی از شـامپو را بـر روی کـف سـر و سـاقه موهـا
بمالیـد و پـس از چنـد دقیقـه بـا نـوک انگشـتان ماسـاژ دهیـد
و سـپس آبکشـی نماییـد.
بـه طـور کلـی، شـما بایـد موهـای اکستنشـن شـده را شـبیه
موهــای خــود شستشــو دهیــد، امــا مراقــب باشــید تــا در
ناحیــه اتصــال موهــا خیلــی کشــش ایجــاد نکنیــد، ســپس
موهــا را خشــک کنیــد.
در ایـن شـامپو بـرای حفـظ رطوبـت سـاقه مـو و پوسـت سـر
سـولفات حـذف شـده اسـت.
شــامپوهای فاقــد ســولفات دارای کــف کمتــر و شــویندگی
بیشــتر مــی باشــند.

ترکیبات

کوکامیــد پروپیــل بتائیــن، دی ســدیم الرت
سولفوسوکســینات، دی ســدیم کوکــو آمفــو دی اســتات،
کوکامیـد دی اتانـول آمیـد، دسـیل گلوکوزیـد، گلیسـرین، پـی
چـی ای- 120متیـل گلوکـز دی اولئـات، پلـی کواترنیـوم-7 ،پـی
ای جـی -7 گلیسـیریل کوکـوات، عصـاره ریشـه گیـاه بابـا آدم،
عصـاره آلـووراء، آالنتوئیـن، عصـاره درخـت چـای، ویتامیـن آ،
توکوفریـل اسـتات، دی سـدیم اتیلـن دی آمیـن تتـرا اسـتیک
اســید، بنزوفنــون -4 ،اســید ســیتریک، مخلــوط متیــل ایــزو
تیازولینــون و و متیــل کلروایزوتیازولینــون، اســانس مجــاز
آرایشــی و بهداشــتی، دکســپانتول، بیوتیــن، ســدیم بنــزوات
ســدیم بنــزوات، آب دیونیــزه.

اینها را به تازگی دیده اید

دیدن همه