شامپو ضدریزش (تقویت‌کننده) سیستئین B6 مناسب موهای چرب

⦁ جلوگیری از ریزش مو های دوره ای و مزمن ، افزایش رشد مو به کمک سیستئین B6

⦁ رویش مجدد موها با بیوتین- بپانتین

⦁ افزایش گردش خون و اکسیژن رسانی موثر به فولیکول ها به کمک کافئین

⦁ تقویت فولیکول و افزایش تراکم موها به کمک ویتامین های A-E-B5

⦁ کاهش خشکی، شکنندگی و محافظت از مو ها در مقابل اثرات مضر نور خورشید به کمک ویتامین E–B5

⦁ کنترل موثر چربی و جلوگیری از ریزش مو به دلیل چربی کف سر، آنتی باکتریال

⦁ فاقد سیلیکون، پارابن، دایمتیکون، پروپیلن گلیکول، گلوتن

⦁ تحریک گردش خون در پوست سر و رشد مجدد مو

⦁ کنترل و جلوگیری از ریزش موهای ضعیف

⦁ افزایش ضخامت ومقاومت مو

⦁ تقویت و افزایش استحکام فولیکول و ساقه مو

⦁ آنتی باکتریال ، ضد التهاب، تورم وخارش

⦁ مکمل مناسب برای بعد از کاشت مو، مزوتراپی و PRP

⦁ مناسب خانم ها و آقایان

 

هشدارها:

در جای خشک، خنک و دور از دسترس اطفال و نور مستقیم خورشید نگهداری شود.

170,000 تومان

نحوه مصرف

بـه میـزان کافـی از شـامپو را بـر روی کـف سـر و سـاقه موهـا
پخــش کنیــد و چنــد دقیقــه بــا نــوک انگشــتان بــه آرامــی
ماســاژ دهیــد، ســپس آبکشــی نماییــد.
بــرای افزایــش اثــر بخشــی همــراه بــا تونیــک ضــد ریــزش
سیســتئین B6 و زینــک وچــه اســتفاده گــردد.

ترکیبات

ســدیم لــورت ســولفات، کوکامیــد پروپیــل بتائیــن، دی
سـدیم الرت سولفوسوکسـینات، کوکامیـد دی اتانـول آمیـن،
دسـیل گلوکوزیـد، گلیسـیرین، پـی ای جـی- 120متیـل گلوکـز
دی اولئــات، پلــی کواترنیــوم-7 ،پــی ای جــی -7 گلیســیریل
کوکــوات، کلریــد ســدیم، ویتامیــن آ، اســتیل سیســتئین،
ویتامیــن ب 6 ،زینــک پــی ســی ای، کافئیــن، توکوفریــل
اســتات، دی ســدیم اتیلــن دی آمیــن تتــرا اســتیک اســید،
اســید ســیتریک، مخلــوط متیــل ایــزو تیازولینــون و متیــل
کلروایزوتیازولینــون، اســانس مجــاز آرایشــی و بهداشــتی،
پانتنــول، بیوتیــن، ســدیم بنــزوات، آب دیونیــزه.

اینها را به تازگی دیده اید

دیدن همه