شامپو ضدریزش (تقویت‌کننده) سیستئین B6 مناسب موهای خشک و معمولی

⦁ شامپو تقویت کننده مو حاوی سیستئین و ویتامین B6 ، پروتئین سویا و ابریشم مناسب موهای خشک و معمولی

⦁ جلوگیری از ریزش مو های دوره ای و مزمن ، افزایش رشد مو به کمک سیستئین B6

⦁ رویش مجدد موها با بیوتین- بپانتین

⦁ افزایش گردش خون و اکسیژن رسانی موثر به فولیکول ها به کمک کافئین

⦁ تقویت فولیکول و افزایش تراکم موها به کمک ویتامین های A-E-B7

⦁ آبرسان ،کاهش خشکی، شکنندگی و محافظت از مو ها در مقابل اثرات مضر نور خورشید به کمک ویتامین E-B5

⦁ بازسازی ، کاهش ریزش و موخوره موهای خشک و آسیب دیده به کمک پروتئین های سویا و ابریشم

⦁ فاقد سیلیکون، پارابن، دایمتیکون، پروپیلن گلیکول، گلوتن

⦁ تحریک گردش خون در پوست سر و رشد مجدد مو

⦁ کنترل و جلوگیری از ریزش موهای ضعیف

⦁ افزایش ضخامت ومقاومت مو

⦁ تقویت و افزایش استحکام فولیکول و ساقه مو

⦁ آنتی باکتریال ، ضد التهاب، تورم وخارش

⦁ مکمل مناسب برای بعد از کاشت مو، مزوتراپی و PRP

⦁ مناسب خانم ها و آقایان

 

هشدارها:

در جای خشک، خنک و دور از دسترس اطفال و نور مستقیم خورشید نگهداری شود.

 

170,000 تومان

نحوه مصرف

بـه میـزان کافـی از شـامپو را بـر روی کـف سـر و سـاقه موهـا
پخــش کنیــد و چنــد دقیقــه بــا نــوک انگشــتان بــه آرامــی
ماســاژ دهیــد، ســپس آبکشــی نماییــد.
بــرای افزایــش اثربخشــی همــراه بــا تونیــک ضدریــزش
سیســتئین B6 و زینــک وچــه اســتفاده گــردد.

ترکیبات

سـدیم لـورت سـولفات، کوکامیـد پروپیـل بتائیـن، کوکونـات
فتـی اسـید دی اتانـول آمیـد، گلیسـیرین، دسـیل گلوکوزیـد،،
پـی ای جـی- 120متیـل گلوکـز دی اولئـات، پلـی کواترنیـوم-10 ،
پروتئیــن هیدرولیــز شــده ســویا، پروتئیــن هیدرولیــز شــده
ابریشــم، آرژنیــن، کافئیــن، پانتنول،کلریــد ســدیم، بیوتیــن،
ویتامیــن ب 6 ،پلــی ســوربات 20 ،اســتیل سیســتئین، دی
سـدیم اتیلـن دی آمیـن تتـرا اسـتیک اسـید، اسـید سـیتریک،
مخلـوط متیـل ایـزو تیازولینـون و متیـل کلروایزوتیازولینـون،
اسـانس مجـاز آرایشـی و بهداشـتی، آب دیونیـزه.

اینها را به تازگی دیده اید

دیدن همه