شامپو اوره‌ و آرگان

⦁ شامپو حاوی اوره و روغن آرگان مناسب موهای خشک و آسیب دیده

⦁ ترمیم و بازسازی موها به کمک روغن آرگان و ویتامین E و A

⦁ آبرسان قوی پوست سر و ساقه مو به کمک اوره 5 درصد

⦁ کاهش شکنندگی، خشکی و مو خوره، حجم دهنده به کمک ویتامین E و پروتئین جوانه گندم

⦁ ضد ریزش مو،افزایش گردش خون و اکسیژن رسانیبه فولیکول ها به کمک عصاره های رزماری و باباآدم

⦁ ضد التهاب، کاهش سوزش، خارش و قرمزی به کمک اوره و روغن آرگان

⦁ تغذیه و تقویت فولیکول مو به کمک پروتئین جوانه گندم و ویتامین‌های B7 و B5

⦁ نرم کننده و ترمیم پوست آسیب دیده سر و ساقه مو به کمک ویتامین A و روغن آرگان

⦁ رفع کامل پوسته ها و شوره‌های ناشی از خشکی

⦁ کاهش خشکی پوست سر و موها

⦁ تسکین دهنده التهاب و قرمزی پوست سر

⦁ پاک کنندگی مناسب

⦁ آبرسان عمیق و موثر

⦁ مناسب موهای خشک، آسیب دیده، رنگ شده، فر و شکننده

⦁ مناسب پوست سر خشک و دارای خارش

⦁ بدون مواد مضر سیلیکون، پروپیلن گلیکول، دایمتیکون، پارابن

150,000 تومان

نحوه مصرف

بـه میـزان کافـی از شـامپو را بـر روی کـف سـر و سـاقه موهـا
پخــش کنیــد و چنــد دقیقــه بــا نــوک انگشــتان بــه آرامــی
ماســاژ دهیــد، ســپس آبکشــی نماییــد.

ترکیبات

سـدیم لـورت سـولفات، کوکامیـد پروپیـل بتائیـن، اوره، دی
سـدیم الرت سولفوسوکسـینات، کوکامیـد دی اتانـول آمیـن،
دسـیل گلوکوزیـد، گلیسـرین، پـی چـی ای- 120متیـل گلوکـز
دی اولئــات، پلــی کواترنیــوم-7 ،پــی ای جــی -7 گلیســیریل
کوکــوات، کلریــد ســدیم، کالژن هیدرولیــز شــده، عصــاره
رزمــاری، عصــاره ریشــه گیــاه بابــا آدم، پروتئیــن هیدرولیــز
شــده جوانــه گنــدم، روغــن ارگان، ویتامیــن آ، توکوفریــل
اســتات، دی ســدیم اتیلــن دی آمیــن تتــرا اســتیک اســید،
اســید ســیتریک، مخلــوط متیــل ایــزو تیازولینــون و متیــل
کلروایزوتیازولینــون، اســانس مجــاز آرایشــی و بهداشــتی،
پانتنــول، بیوتیــن، ســدیم بنــزوات، آب دیونیــزه.

اینها را به تازگی دیده اید

دیدن همه