سرم روشن کننده ویتامین C

روشن کننده و افزایش شفافیت پوست به کمک مشتقات پایدار ویتامین C
کاهش لکهای تیره و کمک به یکنواخت شدن رنگ پوست به کمک ویتامین C و عصاره میوه کامو کامو
جوان ساز،کاهش چروک و عالئم پیری پوست به کمک پالمیتوئیل تری پپتید-1 و عصاره توت سفید
آبرسان و کاهش هایپرپیگمنتاسیون پوست به کمک مشتقات پایدار ویتامین C و آلفا آربوتین
نرم کننـده، تحریـک سـنتز کالژن و کمـک بـه حفـظ کالژن و االسـتین پوسـت بـا مشـتقات پایـدار ویتامیـن C
و هیالورونیـک اسـید
محافظت از پوست در برابر نورهای آبی ساطع شده از تجهیزات الکترونیکی به کمک گلیسریل اسکوربات
کاهش تیرگی و عالئم پیری زودرس پوست
تقویت پوست با افزایش تولید کالژن و االستین
جوانساز و آبرسان
دارای بافت سبک، جذب سریع
فاقد پارابن، سیلیکون، رنگ و عطر
مناسب انواع پوست
مناسب خانمها و آقایان

375,000 تومان

نحوه مصرف

روزی دو مرتبــه بــر روی پوســت تمیــز صــورت چنــد قطــره
ازســرم را پخــش نماییــد و ماســاژ دهیــد تــا جــذب گــردد.
حتمــا پــس از خشــک شــدن و جــذب کامــل ســرم بــر روی
پوســت از کرمهــای دیگــر اســتفاده نماییــد.

حجم محصول: 30 میلی لیتر

ترکیبات

آب دیونیــزه، اتیــل اســکوربیک اســید، 3-گلیســیریل
اســکوربات، گلیســیرین، هیالورونیــک اســید، عصــاره میــوه
مولبــری، پروپیلــن گلیکــول، اســید ســیتریک، پالمیتوئیــل
تــری پپتایــد-1 ،عصــاره میــوه کاموکامــو، فنوکســی اتانــول،
کاپریلیـل گلیکـول، هیدروکسـی اتیـل سـلولز، آلفـا آربوتیـن،
ســدیم ســیترات.

اینها را به تازگی دیده اید

دیدن همه