تونیک تقویت‌کننده (ضدریزش) مژه و ابرو

این محصول حاوی دو نوع تونیک مژه و تونیک ابرو در همان بسته‌بندی می‌باشد.

تونیک تقویت کننده مژه

⦁ کاهش ریزش، افزایش سرعت رشد و استحکام فولیکول مژه و طولانی تر شدن فاز رشد(آناژن) به کمک ترکیب ضد ریزش WIDELASH (بیوتنیل تری پپتاید)

⦁ افزایش ضخامت و تراکم مژه به کمک سیستئین B6

⦁ محرک رشد مژه و افزایش گردش خون به کمک اسید آمینه آرژنین

⦁ آبرسان و افزایش انعطاف پذیری مژه به کمک هیالورونیک اسید و ویتامین E

⦁ ضدالتهاب، ترمیم کننده و جلوگیری ایجاد شوره در مژه به کمک آلانتوئین و ویتامین B3

⦁ افزایش استحکام، ضخامت و تیرگی مژه­

⦁ رشد مجدد تارهای مژه

⦁ بازسازی و ترمیم مژه­های آسیب دیده

⦁ غنی از پپتیدها، اسید های آمینه و ویتامین­های تقویت کننده مژه

⦁ رطوبت رسانی مناسب و افزایش الاستیسیته مژه­

تونیک تقویت کننده ابرو

کاهش ریزش ، افزایش سرعت رشد و استحکام فولیکول ابرو و طولانی تر شدن فاز رشد(آناژن) به کمک ترکیبات ضد ریزش:

PROCAPIL (بیوتنیل تری پپتاید و اپیژنین)

TRICHOGEN (عصاره های گیاهی جینسینگ، باباآدم، دم اسب و ویتامین های گروهB)

PRODEW 500 (اسید های آمینه ضروری گلایسین، آلانین، سرین، والین، پرولین ، تریئونین، ایزولوسین، هیستیدین، فنیل آلانین)

⦁ افزایش ضخامت و تراکم ابرو به کمک سیستئین B6 و بیوتین

⦁ جلوگیری از ریزش ابرو و افزایش گردش خون به کمک عصاره های گیاهی جینسینگ، گزنه و کافئین

⦁ تقویت و تغذیه فولیکول ابرو به کمک اپیژنین و اسید آمینه آرژنین

⦁ آبرسان و افزایش انعطاف پذیری ابرو به کمک هیالورونیک اسید و ویتامین E

⦁ ضدالتهاب ، ترمیم کننده و جلوگیری ایجاد شوره در ابرو به کمک آلانتوئین و زینک گلوکونات

⦁ تقویت کننده ، ضد قارچ و باکتری به کمک عصاره های گیاهی دم اسب ، ریشه گیاه باباآدم و ورغن آرگان

⦁ افزایش استحکام، ضخامت و تیرگی ابرو

⦁ رشد مجدد تارهای ابرو

⦁ بازسازی و ترمیم ابرو های آسیب دیده

⦁ غنی از پپتیدها، اسید های آمینه و ویتامین­های تقویت کننده ابرو

⦁ رطوبت رسانی مناسب و افزایش الاستیسیته ابرو

420,000 تومان

نحوه مصرف

صبح و شب با استفاده از برس مخصوص روی ریشههای تمیز، بدون آرایش و روی خط رویش مژه و ابرو
استفاده شود.
هشدارها:
در جای خشک، خنک و دور از دسترس اطفال و نور مستقیم خورشید نگهداری شود.
ً در هنگام استفاده از محلول مراقب باشید تا با چشم تماس پیدا نکند؛ به عبارتی، قلم موی آغشته به محلول را
حتما
فقط بر روی ابروها و ریشه مژه استفاده شود.
افرادی که از لنز چشمی استفاده میکنند، قبل از مصرف محلول، باید لنزها را بردارند.

ترکیبات

پانتنــول، بیوتنیــل تــری پپتایــد -1،ال آرژنیــن، هیالورونیــک
اســید، ایمیدازولیــن اوره، آالنتویــن، توکوفریــل اســتات،
اســتیل سیســتئین، ویتامیــن B6،نیاســین امیــد، گلیســرین،
آب دیونیــزه.
پــی پــی جــی – بوتــت 26 ،پــی ای جــی 40 هیدروژنیتــد کســتر اویــل،
آپیژنیــن، اولئانوئیــک اســید، بیوتینویــل تــری پپتایــد بوتیلــن گالیکــول،
پلــی اکریالمیــد، ســی 13-14 ایزوپارافیــن و لــورت7 -آب، عصــاره جیــن
ســینگ، آرژنیــن، اســتیل تیروزیــن، آرکتیــوم ماجــوس رت اکســترکت،
پروتئیــن هیدرولیــز شــده ســویا، پلــی کواترنیــوم 11 ،پــی ای جــی 12
دایمتیکـون، کلسـیم پنتوتنـات، زینـک گلوکونـات، نیاسـینامید، اورینتیـن
هیدروکلرایــد، ســیتروالین، گلوکوزامیــن هیدروکلرایــد، بیوتیــن اتیــل
هگزیـل گلیسـیرین و فنوکسـی اتانـول عصـاره ریشـه گیـاه باباآدم،عصـاره
بــرگ گزنــه، عصــاره بــرگ دم اســب، روغــن جوجوبــا، ال آرژنیــن، روغــن
آرگان، ســدیم پــی ســی ای، ســدیم الکتــات، آرژنیــن، آســپارتیک اســید،
پــی ســی ای، گالیســین، آالنیــن، ســرین، والیــن، پرولیــن، تریئونیــن،
ایزولوســین، هیســتیدین، فنیــل آالنیــن، کافئیــن، هیالورونیــک اســید،
آالنتویــن، بیزابولــول، توکوفریــل اســتات، اســتیل سیســتئین، ویتامیــن
B6،آب دیونیــزه

اینها را به تازگی دیده اید

دیدن همه