کرم ضد آفتاب، مناسب پوست خشک (بژ طبیعی)

دسته : تگ ها ,

⦁ محافظت از پوست در برابر اشعه های مضر UVA و UVB

⦁ جلوگیری از ایجاد التهاب، سوختگی و پیری زودرس ناشی از آفتاب

⦁ کاهش خشکی و نرم کننده پوست

⦁ دارای فرمولاسیون سبک با پوشش دهی یکنواخت

⦁ فاقد چربی و مات کننده پوست

⦁ جذب سریع ، بدون ایجاد چربی اضافی بر روی پوست

⦁ بسیار مناسب برای زیر ساز آرایش

⦁ مناسب پوست های خشک، معمولی و حساس

⦁ مناسب خانم ها و آقایان

⦁ در دو رنگ بژ طبیعی و بژ روشن

⦁ حجم محصول :40 میلی لیتر

250,000 تومان

نحوه مصرف

میــزان مناســبی از کــرم را نیــم ســاعت قبــل از قــرار گرفتــن
در معــرض آفتـاب بـر روی پوســت پخـش کنیـد و بعـد از دو
ســاعت تجدیــد کنیــد.

ترکیبات

ب دیونیــزه، اتیــل هگزیــل متوکســی ســینامات، اوســرین،
اوکتوکریلــن، آووبنــزن، ســوربیتان مونــو اولئــات، زینــک ســولفات،
گلیســیرین، تیتانیــوم دی اکســید، دایمتیکــون 100 ،ســی 12-15
الکیــل بنــزوات، دی اتیــل آمینــو هیدروکســی هگزیــل بنــزوات،
مخلوط)اوکتودودکانـول، اوکتیـل دودسـیل زایلوسـاید پـی ای جـی-
30 دی 13پلـی هیدروکسـی اسـتئارات(، مخلـوط )فنوکسـی اتانـول
واتیــل هگزیــل گلیســیرین(، اکســید آهــن زرد و آلکیــل ســیالن،
اکســید آهــن قرمــز و آلکیــل ســیالن، اکســید آهــن ســیاه آلکیــل
ســیالن، روغــن درخــت چــای.

اینها را به تازگی دیده اید

دیدن همه