کرم دور چشم

افزایش گردش خون، کاهش تیرگی و پف دور چشم با کمک کافئین کپسوله و گیاه جینسینگ
تحریـک سـنتز کالژن، افزایـش خاصیـت ارتجاعـی پوسـت و کاهـش عالئـم پیـری زودرس به کمـک پالمیتوئیل
تریپپتایـد-1
جلوگیری از ایجاد میلیا، تجمع چربی و افزایش استحکام پوست به کمک کافئین کپسوله شده
کاهــش چیــن، چــروک و خطــوط ریــز دور چشــم، افزایــش رطوبــت و کاهــش خشــکی پوســت بــه کمــک
ویتامیــن A ,E
تغذیه کننده، جوان ساز پوست دور چشم و آنتی رادیکال با کمک عصاره گیاه جینسینگ
کاهش التهاب و قرمزی به کمک عصاره گیاه اکیناسه
محافظــت از پوســت در برابــر اثــرات مضــر نــور خورشــید، آلودگــی محیطــی و رادیکالهــای آزاد بــه کمــک
ویتامینهــا و مــواد آنتیاکســیدان
ضد چروک و آبرسان عمیق
کاهش و کنترل پف
کمک به درمان و کاهش تیرگی )کبودی(
مناسب خانمها و آقایان
مناسب برای زیر ساز آرایش دور چشم
فاقد مواد مضر پارابن و روغنهای معدنی

255,000 تومان

نحوه مصرف

بر روی پوسـت تمیز دور چشـم صبح و شـب مقدار مناسـبی
از کــرم را بــا اســتفاده از انگشــت حلقــه بــر روی اســتخوان
گونـه بـدون ایجـاد فشـار پخـش کنیـد. بـرای ناحیـه پلـک نیـز
قابـل اسـتفاده مـی باشـد.
)بعــد از هــر بــار شستشــو در صــورت احســاس خشــکی و
کشــیدگی در ناحیــه دور چشــم کــرم را تمدیــد کنیــد(

ترکیبات

آب دیونیــزه، کافئیــن، پروپلیــن گالیــکل، ایــزو پروپیــل
میریســتات، کربومــر، روغــن آووکادو، هیدروژنیتــد پلــی
ایزوبوتــن و هیدروژنیتــد پلــی دســن، دایمتیکــون350 ،
ویتامیــن ای، فنوکســی اتانــول و اتیــل هگزیــل گلیســیرین،
اسـانس مجـاز آرایشـی و بهداشـتی، روغـن کتـان، اسـترهای
آمینوپروپــان دیولهــای روغــن پالــم، ویتامیــن آ، عصــاره
جینســنگ، عصــاره ســرخارگل، آربوتیــن، پالمیتوئیــل تــری
پپتایــد-1 ،تــری اتانــول آمیــن، روغــن هســته انگــور.

اینها را به تازگی دیده اید

دیدن همه