میسلار واتر مناسب پوست چرب و مستعد آکنه 250میلی‌لیتر

محلول پاک کننده آرایش مناسب پوستهای چرب و مستعد آکنه
پاک کننده مالیم آرایش صورت، چشم و لب با استفاده از تکنولوژی میسالر واتر
کنترل چربی پوست و آنتی باکتریال به کمک عصاره بید علف کرکی و PCA Zinc
پاک کننده چربی اضافی و آلودگیهای محیطی از روی پوست
ایجاد حس شادابی و طراوت پوست
دارای pH سازگار با پوست
مناسب استفاده روزانه
مناسب پوستهای مختلط، چرب و مستعد آکنه
مناسب خانمها و آقایان
فاقد پارابن، الکل و عطر
بدون نیاز به آبکشی

حجم محصول: 250 میلی‌لیتر

118,000 تومان

ترکیبات

آب ديونيــزه، گليســيرين، پروپیلــن گاليكــول، متیــل
گلوسـت20 ،سـدیم لوریـل سـارکوزینات، سـدیم کوکـو آمفـو
اسـتات، لوریـل گلوکوزایـد، سـدیم متیـل کوکوئیـل تائـورات،
ســی 12-13 آلکیــل الکتــات، زینــک پــی ســی ای، دی ســدیم
کوکوئیــل گلوتامــات، عصــاره بیــد علــف کرکــی، آالنتوئیــن،
فنوکســی اتانــول و اتیــل هگزیــل گلیســیرین، فنوکســی
اتانــول و کاپریلیــل گالیکــول، پلــی ســوربات 20 ،ادتا.رنــگ
مجــاز آرایشــی و بهداشــتی Cl 47005 ,Cl 4

نحوه مصرف

بــه میــزان کافــی ازمحلــول را روی پــد یــا پنبــه ریختــه و بــه
آرامـی آرایـش و سـایر آلودگیهـای محیطـی را از روی پوسـت
خـود پـاک کنیـد.

اینها را به تازگی دیده اید

دیدن همه