شامپو کراتینه

نرم کننده، بازسازی و محافظت از کراتین مو

» احیا و بازسازی ساقه مو، حفظ رنگ و کاهش اثرات مخرب دکلره و رنگ مو به کمک کراتین هیدرولیز شده
»آبرسانی موثر و عمیق به کمک آلوئه ورا و ویتامین E-A
» کاهش ریزش مو و تقویت فولیکول به کمک ویتامینهای بیوتینB5-E-A
» تثبیت رنگ مو با کاهش اثرات نور خورشید بر روی موهای رنگ شده از طریق فیلتر UV و عصاره انار
» تامین پروتئین و ویتامینهای ضروری برای سلامت مو
» بازسازی سلولها ترمیم مو و تقویت موهای خشک، آسیب دیده و سوخته
» نرم و لطیف کننده موی سر، افزایش درخشندگی وحالت پذیری موها
» کاهش مشکلاتی نظیر ریزش، شکنندگی، وز شدن، موخوره و کدر شدن موها در اثر کمبود پروتئین کراتین
» نرم کننده و افزایش شانه پذیری موها
» محافظت و افزایش استحکام بافت مو
» تامین سلامت و زیبایی موها در دراز مدت
» بـدون مـواد مضـر سـولفات، نمـک، پارابـن، سـیلیکون، گلوتـن، پروپیلـن گلیکـول و دایمتیکـون بـه منظـور حفـظ رنـگ مـو، رطوبـت سـاقه مـو و پوسـت سـر

150,000 تومان

نحوه مصرف

بـه میـزان کافـی از شـامپو را بـر روی کـف سـر و سـاقه موهـا
پخــش کنیــد و چنــد دقیقــه بــا نــوک انگشــتان بــه آرامــی
ماســاژ دهیــد، ســپس آبکشــی نماییــد.
در ایـن شـامپو بـرای حفـظ رطوبـت سـاقه مـو و پوسـت سـر
سـولفات حـذف شـده اسـت.
شــامپوهای فاقــد ســولفات دارای کــف کمتــر و شــویندگی
بیشــتر مــی باشــند.

هشدارها:

در جای خشک، خنک و دور از دسترس اطفال و نور مستقیم خورشید نگهداری شود.

ترکیبات

دی ســدیم الرت سولفوسوکســینات، کوکامیــد پروپیــل
بتائیــن، دی ســدیم کوکــو آمفــو دی اســتات، گلیســرین،
کوکامیــد دی اتانــول آمیــد، دســیل گلوکوزیــد، پــی چــی ای-
120متیــل گلوکــز دی اولئــات، پلــی کواترنیــوم-7 ،کراتیــن
هیدرولیـز شـده، پـی ای جـی -7 گلیسـیریل کوکـوات، عصـاره
انـار، عصـاره آلـووراء، سـدیم پـی سـی ای، گـوار هیدروکسـی
پیروپیـل ترمونیـوم کلرایـد، دی سـدیم اتیلـن دی آمیـن تتـرا
اسـتیک اسـید، بنزوفنون -4 ،اسـید سـیتریک، مخلوط متیل
ایـزو تیازولینـون و و متیل، کلروایزوتیازولینون،دکسـپانتنول،
ســدیم بنــزوات، رنــگ آبــی یــا بــدون رنــگCI:42090 یــا رنــگ
قرمـزCI:14720 یـا رنـگ زردCI:19140 یـا رنـگ اکلیلـی یـا سـبز
) رنـگ آبـیCI:42090 +زردCI:19140 ،)اسـانس مجـاز آرایشـی
و بهداشــتی، آب دیونیــزه.

اینها را به تازگی دیده اید

دیدن همه