شامپو بدن مرطوب کننده

دارای قدرت کف کنندگی مناسب
مرطوب کننده و نرمکننده پوست بدن به کمک عصاره آلوئه ورا و عسل
جلوگیری از ایجاد خارش و خشکی پوست به کمک عصاره تمشک سیاه
التیام بخش، ایجاد طراوت و شادابی پوست به کمک عصاره رز وحشی و اسطوخودوس
پاک کننده چربی اضافی و آلودگیهای محیطی از روی پوست بدن
شستشو مالیم بدون ایجاد خشکی و احساس کشیدگی در پوست بدن
دارای pH سازگار با پوست بدن
مناسب برای انواع پوست و شستشو روزانه
مناسب خانمها و آقایان
فاقد پارابن و الکل

130,000 تومان

نحوه مصرف

ابتــدا پوســت بــدن را بــا آب ولــرم خیــس نماییــد و مقــدار
مناســبی از شــامپو بــدن وچــه را بــر روی لیــف و یــا اســفنج
حمامتــان بریزیــد و بــه خوبــی ماســاژ دهیــد تــا کــف ایجــاد
گــردد ســپس شستشــو بــدن را انجــام دهیــد و پــس از یــک
دقیقــه آبکشــی نماییــد.

حجم محصول: 100 میلی لیتر

ترکیبات

آب دیونیــزه، ســدیم لــورت ســولفات، کوکامیــد پروپیــل
بتائیــن، گلیســیرین، پروپیلــن گالیکــول، کوکونــات فتــی
اســید دی اتانــول آمیــد، کوکــو گلوکوزیــد، پیایجــی – 120
متیـل گلوکـز دی اولئـات، پلـی کواترنیـوم -10 ،عصـاره عسـل،
عصـاره دانـه رزهیـپ، عصـاره آلوئه ورا، عصاره تمشـک سـیاه،
دکســپانتنول، توکوفریــل اســتات، ادتــا، اســید ســیتریک،
متیـل ایـزو تیازولینـون و متیـل کلروایزوتیازولینـون، اسـانس
مجـاز آرایشـی و بهداشـتی، رنـگ مجـاز آرایشـی و بهداشـتی.

اینها را به تازگی دیده اید

دیدن همه