تونیک ضدریزش (تقویت‌کننده) موی سر سیستئین B6

⦁ تحریک و تقویت فولیکول های در حال رشد و غیر فعال به کمک ترکیب ضد ریزش پرودی 300 و آرژنین

⦁ کاهش ریزش موی دوره ای و مزمن، افزایش رشد مو به کمک سیستئین و ویتامین B6

⦁ رویش مجدد مو به کمک بیوتین- بپانتین

⦁ افزایش ضخامت و استحکام موها به کمک فولیک اسید و زینک

⦁ افزایش گردش خون و اکسیژن رسانی به کمک آرژنین و کافئین

⦁ کنترل ریزش مو آندروژنیک به کمک کافئین و رزماری

⦁ ضد ریزش و تقویت کننده فولیکول به کمک عصاره های گیاهان باباآدم و دم اسب

⦁ حاوی ترکیب ضد ریزش پرودی 300 و ویتامین‌های B3, B5, B6, B7, B9

⦁ کنترل چربی کف سر، مناسب برای انواع مو

⦁ بدون ایجاد چربی، چسبندگی و خشکی

⦁ قابل استفاده برای نواحی سر، ابرو، ریش و سبیل

⦁ مکمل بسیار مناسب برای بعد از کاشت مو، مزوتراپی وPRP

⦁ مناسب خانم ها و آقایان

⦁ فاقد مواد مضر پارابن، سیلیکون، پروپیلن گلیکول و روغن های معدنی

هشدارها:

در جای خشک، خنک و دور از دسترس اطفال و نور مستقیم خورشید نگهداری شود.

230,000 تومان

نحوه مصرف

بـه مـدت 8 هفتـه هرشـب بـه میـزان 8 پـاف بـر روی پوسـت
سـر اسـپری نماییـد و ماسـاژ دهیـد.
بــرای 8 هفتــه بعــدی میــزان مصــرف را بــه 3 بــار در هفتــه
کاهــش دهیــد.
بدون نیاز به آبکشی.

ترکیبات

اتانــول، ســدیم الکتــات، ســدیم پیرولیــدون کربوکســیالت،
سـوربیتول، پرولیـن، پاراهیدروکسـی بنـزوات اسـتر، آرژنیـن،
کافئیــن، نیاســین آمیــد، فنوکســی اتانــول، عصــاره رزمــاری،
عصــاره دم اســب، عصــاره ریشــه بابــا آدم، پیریدوکســین
هیدروکلراید)ویتامیــن B6 ،)آالنتوئیــن، کالژن هیدرولیــز
شــده، دکســپانتنول، اســانس مجــاز آرایشــی و بهداشــتی،
اسـید فولیـک، اسـتیل سیسـتئین، بیوتیـن، زینـک پریتیـون،
آب دیونیــزه.

اینها را به تازگی دیده اید

دیدن همه